Prohlášení GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

A. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Sportovní klub Modřany , z.s.,
se sídlem Komořanská 47, 143 00 Praha 4,  IČ: 14888106  (dále jen „Klub“),

je Klub povinen dle § 3a odst. 3 zák. č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Klubem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Klubu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Klubem evidován/a.
Beru na vědomí, že Klub předává (může předat) Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
 • výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • pořadateli sportovních soutěží,

a to za účelem
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • vedení evidence členské základny příslušného sportovního Svazu,
 • umožnění startu v soutěžích a identifikace na soutěžích,
 • žádosti o dotace a plnění podmínek pro jejich poskytnutí včetně případné kontroly.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem klubu, resp. vykonávat sportovní činnost za Klub.

B. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Klub zpracoval moje
 1. fotografie týkající se sportovní činnosti,
 2. videa týkající se sportovní činnosti,
 3. zvukové záznamy týkající se sportovní činnosti,
 4. sportovní výsledky

za účelem
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech (programy k zápasům, ročenky)
 • propagace Klubu a jeho sportovní činnosti, marketingu (zejména v propagačních materiálech Klubu, letácích, tiskových správách).

Dále souhlasím, aby Klub zpracoval i mé
 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,
 3. rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) a za účelem poskytování mi informací o činnosti Klubu. Souhlasím, aby Klub uvedl mé datum narození na svých webových stránkách a v informačních materiálech o své činnosti. Dále souhlasím, aby Klub poskytl Osobní údaje lékaři či jiné odborně způsobilé osobě v souvislosti s výkonem zdravotní péče, uskutečňováním zdravotních prohlídek či testů.
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Klubem evidován).
Souhlasím, aby Klub předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
 • výkonnému výboru ČUS
 • dalších subjektům poskytujícím finanční podporu na činnost Klubu (granty, dotace).
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Klubu stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.
V případě, že je za nezletilého tento souhlas udělován jeho zákonným zástupcem, vyjadřuje jím zákonný zástupce svůj souhlas rovněž se zpracováním výše popsaných osobních údajů zákonného zástupce či zákonných zástupců, které byly či budou Klubu poskytnuty.

V _______________ dne ___________
jméno a příjmení:

jméno a příjmení zákonného zástupce:
(pouze v případě nezletilého člena)

podpis (v případě nezletilých členů podpis zákonného zástupce)
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
SK MODŘANY© 2023

Search