Stanovy klubu

Stanovy klubu

S T A N O V Y

Sportovního klubu Modřany, z.s.

____________________________________________________________

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Sportovní klub Modřany, z.s. (dále jen „SKM“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, a to především fotbal.

Sídlem SKM je Praha 4-Modřany, Komořanská 47, 143 00.

SKM bylo přiděleno IČ: 148 88 106

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. SKM je přímým nástupcem a pokračovatelem SPORTOVNÍHO KLUBU MODŘANY, založeného ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přebírajíce všechny dosavadní práva a povinnosti.
 1. Základním účelem a hlavní činností SKM je:
 1. zabezpečit komplexní rozvoj fotbalu a jiných sportovních aktivit,
 2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro své členy, ale i zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 7. vytvářet všestranné a rovné podmínky pro výchovu a výkonnostní rozvoj sportovní mládeže
 8. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména pořádáním společenských akcí pro širší veřejnost.
 1. SKM může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.

Orgány SKM

 1. Orgány SKM jsou:
 1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
 2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
 3. předseda jako orgán statutární,
 1. Valná hromada.

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem SKM. Valná hromada je složena ze zástupců jednotlivých oddílů. Za každý oddíl se může Valné hromady účastnit nejvýše 5 zástupců jednotlivých oddílů. Zástupcem oddílu na Valné hromadě může být pouze člen SKM starší 18-ti let, který je zároveň zařazen do příslušného oddílu, za který se Valné hromady účastní. Zástupcem oddílu na Valné hromadě může být také zákonný zástupce člena SKM mladšího 18-ti let, který je zároveň zařazen do příslušného oddílu, za který se tento zástupce Valné hromady účastní. Právnická osoba, která je členem SKM, vysílá na Valnou hromadu 1 svého zástupce staršího 18-ti let. Každý účastník Valné hromady má k dispozici 1 hlas.
 • Výkonný výbor jako celek disponuje při hlasování valné hromady jedním hlasem. Za výkonný výbor hlasuje Předseda.
 • Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle SKM.
 • Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 8 dní před konáním zasedání valné hromady.
 • Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů SKM starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat

zasedání valné hromady sám.

 • Valná hromada může být rovněž svolána v případech a za podmínek uvedených v ust. čl. III bodu 3.6 a 4.4 těchto stanov.
 • Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SKM; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
 3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 5. schválení výsledku hospodaření,
 6. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SKM,
 7. určení hlavních směrů činnosti SKM,
 8. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 9. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 10. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
 • Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, koná se do patnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.
 • K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 • K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
 • Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SKM nebo pověřený člen výkonného výboru.
 • Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SKM na požádání.
 1. Výkonný výbor
 • Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SKM v období mezi zasedáními valné hromady.
 • Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Členy výkonného výboru jsou vždy předseda jakožto statutární orgán SKM, nejvýše dva místopředsedové a ekonom. Ostatní členové SKM mohou být členy výkonného výboru na základě volby valné hromady. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté.
 • Členem výkonného výboru může být zvolen kterýkoli člen SKM starší 18ti let, který má o funkci ve výkonném výboru zájem a se zvolením souhlasí.
 • Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, místopředseda nebo jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 • Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • V případě uvolnění funkce člena výkonného výboru ve zvoleném období mohou ostatní členové výkonného výboru kooptovat nového člena výkonného výboru z řad členů SKM starších 18ti let, přičemž funkční období dodatečně povolaného člena je do konání nejbližší valné hromady, která povolaného člena ve funkci potvrdí, nebo zvolí jiného člena, a to vždy na funkční období odpovídající funkčnímu období ostatních členů výkonného výboru. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě uvolnění funkce předsedy. V případě, že klesne počet členů výkonného výboru pod jednu polovinu řádně zvolených členů, svolá předseda, místopředseda nebo jiný člen výkonného výboru bezodkladně zasedání valné hromady, na kterém dojde k nové volbě výkonného výboru a předsedy. Pokud dojde současně k uvolnění všech funkcí ve výkonném výboru, nebo zbývající členové nejsou schopni svolat zasedání valné hromady nebo tak neučiní bezodkladně poté, co jim vznikne taková povinnost, pak je oprávněn zasedání valné hromady svolat kterýkoli člen SKM starší 18ti let.
 • Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SKM.
 • Výkonný výbor zejména:
 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. organizuje a řídí činnost SKM,
 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy SKM, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SKM,
 6. projednává, řídí a rozhoduje ekonomické, provozní, personální otázky, pokud se nejedná o otázky v působnosti valné hromady,
 7. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 8. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 1. Předseda
 • Předseda je statutárním orgánem SKM. Předseda zastupuje samostatně SKM ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje SKM v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SKM škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 • Předseda podepisuje za SKM tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SKM připojí svůj podpis.
 • Funkční období předsedy je dvouleté.
 • V případě, že dojde k uvolnění funkce předsedy ve zvoleném období, svolá místopředseda nebo jiný člen výkonného výboru bezodkladně zasedání valné hromady, na kterém dojde k nové volbě předsedy současně s novou volbou výkonného výboru. Pokud dojde současně k uvolnění všech funkcí ve výkonném výboru, nebo zbývající členové nejsou schopni svolat zasedání valné hromady nebo tak neučiní bezodkladně poté, co jim vznikne taková povinnost, pak je oprávněn zasedání valné hromady svolat kterýkoli člen SKM starší 18ti let.

IV.

Členství

 1. Druhy členství
 1. Členství v SKM může být řádné nebo čestné.
 1. Řádným členem SKM se může stát na základě svého dobrovolného rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SKM a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SKM.
 1. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Členství v SKM vzniká schválením výkonným výborem.
 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SKM, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
 1. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 1. SKM vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor, který rovněž odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 1. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SKM na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 1. Členská práva a povinnosti
 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 1. Členská práva, která přísluší všem členům:
 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SKM,
 2. být informován o činnosti SKM,
 3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SKM,
 5. účastnit se jednání orgánů SKM, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. ukončit kdykoli své členství.
 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
 1. podílet se na řízení SKM,
 2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
 3. volit a být volen do všech volených orgánů SKM za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SKM,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SKM, jakož i základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SKM,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SKM k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SKM.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v SKM, pokud o tom příslušný orgán SKM podle stanov rozhodl,
 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 1. Zánik členství
 1. Členství v SKM zaniká:
 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; za výzvu podle předchozí věty se považuje rovněž výzva vyvěšená vhodným způsobem v sídle SKM; na možnost zániku členství bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SKM, usnesení a rozhodnutí orgánů SKM nebo jiných členských povinností, případně z důvodu jiného nevhodného chování,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem SKM bez právního nástupce.
 1. O vyloučení z důvodů uvedených v těchto stanovách rozhoduje výkonný výbor. V případě, že vyloučený člen nebyl fyzicky přítomen rozhodnutí o vyloučení, popř. nebude za prokázané, že vyloučený člen je o vyloučení vyrozuměn, zasílá se rozhodnutí o vyloučení v písemné podobě vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SKM poskytl.
 1. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí o svém vyloučení přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší.

                                                                               

V.

Oddíly

 1. Oddíl je základním organizačním článkem SKM, který nemá právní osobnost.
 1. Oddíl je organizován podle věku členů a podle soutěže, jíž se oddíl účastní a která je organizovaná příslušnou sportovní asociací či svazem.
 1. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje Předseda SKM, který rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci SKM.

VI.

Majetek  a hospodaření

 1. Zdrojem majetku SKM jsou zejména:
 1. členské příspěvky,
 2. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů a asociací,
 3. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
 4. dary nebo příspěvky sponzorů,
 5. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 6. příjmy ze sportovní činnosti,
 7. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, společenské a jiné činnosti.
 1. Majetek SKM je ve vlastnictví SKM jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 1. Finanční prostředky SKM jsou uloženy a evidovány na samostatném účtu u příslušného finančního subjektu. O příjmech a výdajích je vedena evidence v účetních dokladech. SKM používá své prostředky výhradně k realizaci cílů v souvislosti s činností a účelem SKM a na úhradu nákladů s tím spojených.
 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem SKM může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy jsou základním předpisem SKM. Jejich upřesnění, doplnění či změnu má právo provést členská schůze.
 1. V případech výslovně neupravených těmito stanovami se použije obecná úprava obsažená v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 1. Činnost SKM se řídí těmito stanovami, právním řádem ČR a příslušnými předpisy zastřešujícího sportovního svazu či asociace.
 1. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou SKM, konanou dne 04. 10. 2016.

V Praze dne 04. 10. 2016